Klachten

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure. 

Indien u een klacht heeft, zal onderstaande klachtenprocedure samen met ons doorlopen worden:

Het leveren van de gewenste voorziening

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid’ van u hebben vernomen, zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen.

Doorloop het interne klachtenprotocol

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat wij u goed op de hoogte houden van hetgeen gaat gebeuren. Mocht u een schriftelijke klacht indienen, dan zult u binnen 5 werkdagen een bevestiging van ons ontvangen. Tevens proberen wij u binnen deze 5 werkdagen een oplossing aan te bieden. Wij gaan ervan uit dat wij uw klacht zoveel mogelijk ter plaatse kunnen oplossen of u direct kunnen vertellen wat wij gaan doen om het op te lossen.

Gezamenlijke Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen van de NVOS  en Orthobanda

Indien u of uw leverancier niet tevreden is met de geboden oplossing, heeft zowel u als de leverancier de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klachtencommissie van de brancheorganisatie. Hiervoor dient u de klacht schriftelijk, binnen 6 weken, aan te melden. Bij voorkeur op een klachtenformulier dat te verkrijgen is bij de klachtencommissie (035-6037964) of klachten@nvos.nl. De NVOS/Orthobanda neemt uw verzoek in behandeling. Hier kan een vergoeding voor gevraagd worden. Na het indienen van een klacht ontvangt zowel u als de leverancier van de klachtencommissie binnen 5 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht.

De klachtencommissie kan binnen 14 dagen besluiten een vertrouwenspersoon aan te wijzen, die de klacht mondeling zal opnemen bij u als cliënt. De vertrouwenspersoon zal als onafhankelijke derde trachten om met beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de interventie van de vertrouwenspersoon niet leidt tot het bereiken van overeenstemming over de klacht tussen betrokken partijen, meldt de vertrouwenspersoon het resultaat aan de klachtencommissie.

De klachtencommissie doet binnen 6 weken uitspraak over de klacht. De uitspraak luidt ‘gegrond’ of ‘ongegrond’. De klachtencommissie kan geen boetes of andere sancties opleggen. Wel kan een advies aan beide partijen worden meegegeven bij de uitspraak.

Als u een klacht heeft, kunt u dit hieronder kenbaar maken:

Klachtenformulier

Geef uw naam op

Geef een adres op

Geef een postcode op

Geef een woonplaats op

Geef een telefoonnummer op

Geef een geldig e-mail adres opOngeldig e-mail adres.

Geef een geldige geboortedatum op

Geef een omschrijving op

U dient akkoord te gaan